Gaia õppesuunaline klass

Gaia õppesuunalise klassi loomise idee sai alguse vanemate poolt, kes jagavad samu väärtushinnanguid. Gaia haridus lähtub inimese ja looduse kooseksisteerimise põhimõtetest, õppe korraldamisel arvestatakse iga õpilase individuaalsete vajadustega ning õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur, mis toetavad ainete lõimingut. Gaia õppesuunalise klassi toetab tugev ning kokkuhoidev kogukond. Tähtis on naasta võimalikult palju tagasi looduse ja looduslikkuse ning oma juurte juurde.

Kasutatakse võimalikult palju õuesõppe ja avastusõppe elemente ning toetatakse õpet läbi praktilise tegevuse ja mängu. Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel ning loodusrütmidel. Võimaluste piires kasutatakse tsükliõppe metoodikat, andes võimaluse läbida üks teema tervikuna. Samuti seatakse eesmärgiks siduda erinevate õppeainete sisu ning rakendada õppetöös suurel määral praktilisi tegevusi. Siinkohal on suureks abiks kogukonna inimesed, kellest valdav osa on käsitöölised ja pärandkultuuri kandjad.